Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh PDF. In Email
VAN BAN - THONG BAO
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ tư, 09 Tháng 12 2009 16:45

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.

    - Họ và tên: TRẦN HÙNG PHƯƠNG

    - Chức vụ: Tổng phụ trách Đội

    - Đơn vị công tác: Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn.

       Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Dân tộc ta, Người đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm g ương đạo đức của Bác là công việc suốt đời, là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và mỗi ng ười Việt Nam.

      Qua học tập và nghiên cứu về tấm gương đạo đức của Ng ười, với chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” Tôi xin trình bày về nhận thức và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những nội dung cụ thể sau:

     1.Về nhận thức: ( nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, trọng tâm là tư tưởng và tấm gương của Bác về “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính”, “Chí công vô tư”, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân).

     Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm g ương sáng ngời về đạo đức “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính”, “Chí công vô tư”. đạo đức lớn mà Bác Hồ đã dạy chúng ta từ cách đây gần 60 năm và còn nhắc lại trong Di chúc của Ngư ời: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư". Người dẫn chứng cụ thể:

     "Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

     Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

     Ng ười có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

     Thiếu một mùa thì không thành trời

     Thiếu một phư ơng thì không thành đất

     Thiếu một đức thì không thành người".

     “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính”, “Chí công vô tư ” là một trong những đặc trưng cơ bản của đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm đậm sâu sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình", đ ược Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Từ đó, không chỉ dân tộc Việt Nam ta thiết tha kính trọng Bác, mà Bác còn được ngưỡng mộ và làm rung động trái tim nhiều thế hệ nhân loại tiến bộ.

    Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính”, “Chí công vô tư”, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là một trong những nội dung lớn của cuộc vận động học tập và làm theo tấm g ương đạo đức của Bác, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nư ớc của dân tộc và đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh hết sức rộng lớn và sâu sắc; Trước hết là ở nhận thức về Tổ quốc, về nhân dân, về vị trí của cán bộ, đảng viên; Nhận thức đúng sẽ mở đường cho hành động đúng; Nhận thức sai, hành động sai. Điểm cốt yếu ở vấn đề này trong tư tưởng Hồ Chí Minh là dân là chủ, là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Cán bộ là đày tớ của dân . Phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”, thể hiện ở tinh thần và ý thức làm chủ tập thể, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

    2. Đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác:

    2.1. Về ý thức trách nhiệm trư ớc quê hương, đất nước, trước Đảng, trước cơ quan, đơn vị và quần chúng. Học tập và nghiên cứu về tấm gư ơng đạo đức của Người, bản thân tôi nhận thức sâu sắc thêm được nhiều điều bổ ích và có ý nghĩa thiết thực thật sự đi sâu vào cuộc sống hàng ngày về ý thức trách nhiệm với Tổ quốc. Luôn xác định và đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi ng ười, trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm trước quê hương, đất nước, trước Đảng, trước cơ quan, đơn vị và quần chúng, với việc chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân; quan tâm, chăm lo và bảo vệ những lợi ích chính đáng của nhân dân; tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và luôn xác định vì nhân dân mà phục vụ. Chấp hành tốt sự phân công công tác của lãnh đạo cơ quan, có tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp, làm gương sáng cho quần chúng noi theo, góp sức mình vào việc xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    2.2. Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Việc học tập và nghiên cứu về tấm gương đạo đức của Bác qua các chuyên đề, bản thân tôi thiết nghĩ đó là một dịp tốt để mỗi chúng ta tự soi lại mình với thái độ nghiêm túc hơn, phải tự mình th ờng xuyên tu dương, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức của Bác “Cần- Kiệm- Liêm- Chính- Chí công vô tư ” trong học tập và công tác, thực hiện nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động và tích cực nghiên cứu tài liệu, khiêm tốn học hỏi để nâng cao nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị. Tu dưỡng rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm khiết, chính trực toàn diện trên tất cả các khía cạnh.

    2.3. Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc được giao. Luôn đề cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với việc học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; Chủ động xây dựng kế hoạch công tác một cách khoa học, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, không thụ động, chờ đợi, đối phó với việc làm trung thực, hết mình với khả năng và ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ đ ược giao; Qua đó, tiếp tục nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiêp vụ; không ngừng phấn đấu, rèn luyện ý thức đạo đức, trách nhiệm và tâm huyết với công việc được giao.

      2.4. Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính”, “Chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đề cao ý thức làm chủ vì sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, bè phái, cá nhân chủ nghĩa, tư ợi cá nhân, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức học tâp để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Pháp lệnh cán bộ công chức; Pháp lệnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiệt kiệm chống lãng phí và những điều quy định cán bộ đảng viên không được làm. Luôn nắm vững chủ trương, nghiệp vụ, mạnh dạn đấu tranh phê phán những hành động và việc làm thiếu ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng tập thể cơ quan hoạt động có nề nếp, có hiệu lực và chất lượng hiệu quả. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tự phê bình và phê bình nhằm tiếp thu, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

     2.5. Về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của ng ười cán bộ; mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng. Không ngừng tu d ưỡng và giữ gìn phẩm chất đạo đức, qua đó giúp bản thân có lối sống lành mạnh, giản dị, cần cù, chịu khó trong học tập và công tác, luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ và công việc được giao. Có mối quan hệ tốt với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng, gần gũi, mật thiết với các tầng lớp nhân dân, quan hệ nghiêm túc, đúng mực với cấp trên và thái độ hoà nhã, vui vẻ, trung thực với đồng chí, đồng nghiệp để giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Tôn trọng và giữ gìn sự đoàn kết gắn bó với đồng nghiệp, phải tu d ưỡng, rèn luyện đức tính trong sạch, đấu tranh bền bỉ hàng ngày và suốt đời. Học tập và nghiên cứu về tấm gư ơng đạo đức của Ng ười về ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là biểu hiện làm theo Di chúc của Bác Hồ một cách thiết thực, góp phần tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu đạt được các mục tiêu do Đại hội X của Đảng đã đề ra. Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung đăng ký nêu trên./.

                                                                                   Quy Nhơn, ngày 20 tháng 10 năm 2009

                                                                                             Người viết bản đăng ký

                                                                                              Trần Hùng Phương

LAST_UPDATED2
 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày153
mod_vvisit_counterHôm qua283
mod_vvisit_counterTrong tháng3873
mod_vvisit_counterTất cả808567

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 21 khách Trực tuyến
You are here  :