Quy chế phối hợp giữa nhà trường với công an PDF. In Email
VAN BAN - THONG BAO
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ năm, 17 Tháng 10 2013 14:14

CÔNG AN PHƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                       

                                                    Quy Nhơn, ngày  18 tháng 10  năm 2013

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở giáo dục

 thuộc Trường TH Trần Quốc Tuấn

 
 

 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới tại địa phương;

Trường TH Trần Quốc Tuấn và Công an phường Trần Hưng Đạo thành phố Quy Nhơn thống nhất ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Trường TH Trần Quốc Tuấn cụ thể như sau:

 

CHƯƠNG I

                           NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định những nội dung và biện pháp để thực hiện công tác phối hợp giữa Trường TH Trần Quốc Tuấn và Công an phường Trần Hưng Đạo nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại Trường TH Trần Quốc Tuấn.

2. Quy chế được áp dụng đối với Trường TH Trần Quốc Tuấn và Công an phường Trần Hưng Đạo.

 

Điều 2. Nguyên tắc, nội dung phối hợp

1. Đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan; trong đó, trách nhiệm của Trường TH Trần Quốc Tuấn và Công an phường Trần Hưng Đạo là nòng cốt.

2. Nội dung công tác phối hợp gồm: Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người học và cán bộ, nhà giáo.

3. Công tác phối hợp giữa hai bên được thống nhất thực hiện , căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trong nhà trường cần đảm bảo sự chủ động, kịp thời, có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 3. Nhiệm vụ của Trường TH Trần Quốc Tuấn:

a) Quán triệt nội dung thông tư số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA và qui chế phối hợp này đến tất cả người học và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

b) Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

c) Chủ động phối hợp với lực lượng Công an phường, vµ tham m­u với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, ®Þnh h­íng, n¾m b¾t vÒ tư tưởng chính trị; nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ, nhà giáo đối với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để người học không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.

d) Có kế hoạch cụ thể và chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt là cơ quan Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. §nh kỳ phối hợp với Công an xã tổ chức kiểm tra nắm tình hình, bàn biện pháp quản lý người học ở gia đình.

đ) Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học, Công an phường và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động… đối với người học. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải toả các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học nếu có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, hoạt động vi phạm pháp luật.

e) Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với người học trong các môn học chính khoá và hoạt động ngoại khoá, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người học, cán bộ, nhà giáo.

f) Thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến vấn đề hội nhập, hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, tiếp nhận, sử dụng viện trợ, học bổng của cá nhân, tổ chức nước ngoài; chủ động cung cấp cho cơ quan Công an thông tin, tình hình hoạt động liên quan đến yếu tố nước ngoài để phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

g) Phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của người học trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhà trường.

h) Thường xuyên kiện toàn để duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, lực lượng chuyên trách công tác bảo vệ an ninh, trật tự; đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để các lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

i) Ban giám hiệu nhà trường định kỳ chủ trì tổ chức đối thoại với người học và cán bộ, nhà giáo để phát hiện, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của người học và cán bộ, nhà giáo; xử lý kịp thời biểu hiện làm ảnh hưởng đến an ninh nội bộ, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết, khiếu kiện tập thể, vượt cấp.

Điều 4. Nhiệm vụ của lực lượng Công an phường:

1. Đối với Công an phường:

a) Tổ chức quán triệt nội dung Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA và Quy chế phối hợp này đến tất cả các bộ phận nghiệp vụ liên quan . Chỉ đạo tổ chức thực hiện và tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Quy chế phối hợp trong toàn lực lượng Công an phường Trần Hưng Đạo.

b)Phối hợp với nhà trường  x©y dùng Quy chÕ phèi hîp c«ng t¸c đảm bảo an ninh, trật tự; phối hợp tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết và báo cáo với cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường trên địa bàn quản lý.

c) Chỉ đạo c¸c bé phËn nghiÖp vô và công an xã ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ .

d) Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng danh nghĩa liên kết trong giáo dục và đào tạo để thâm nhập nội bộ, phá hoại tư tưởng hoặc điều tra, thu thập tin tức về tình hình kinh tế, chính trị xã hội của địa phương.

®) Phối hợp với  nhà trường và tổ chức Đoàn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng và giáo dục ý thức chính trị cho người học; kịp thời phát hiện những dấu hiệu phức tạp về an ninh để có biện pháp xử lý, không để phát sinh việc gây rối, biểu tình, tuyên truyền, phát triển đạo, lập các hội nhóm, diễn đàn trái pháp luật… trong người học.

e) Phối hợp với  nhà trường bảo vệ an ninh, an toàn trong các kỳ thi; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm liên quan trực tiếp đến các nhà trường…

g) Chủ động tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với nhà trường trên địa bàn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; hỗ trợ, phối hợp với lực lượng Công an và nhà trường ngoài địa bàn quản lý giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự có liên quan.

h) Thường xuyên trao đổi với nhà trường các thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội và âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế  lực thù địch nhằm tác động, lôi kéo người học và cán bộ, nhà giáo để chủ động phối hợp phòng ngừa. Phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học, cán bộ, nhà giáo.

i) Chủ động tham mưu với chÝnh quyền địa phương, phối hợp với  nhà trường trên địa bàn có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức chính trị, trách nhiệm cho cán bộ, nhà giáo và người học trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học.

k) Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành quy định quản lý nhà trọ cho người học (nếu có) và quy chế phối hợp quản lý người học ở ngoại trú (nếu có). Chủ động phối hợp với các nhà trường trong việc quản lý, định kỳ kiểm tra việc ăn, ở, sinh hoạt, việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong trường học, ng­êi häc ngo¹i tró.

l) Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong các hoạt động dịch vụ: hàng quán, Internet, trò chơi điện tử, karaoke, trông giữ xe… làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của người học và an ninh, trật tự xung quanh nhà trường.

m) Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình nhằm phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, đặc biệt là các hành vi đe doạ, hành hung, cưỡng đoạt tài sản của người học ở khu vực xung quanh trường học.

n) Thông báo kịp thời với nhà trường các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến người học, cán bộ, nhà giáo để cùng phối hợp, xử lý.

o) Tham mưu, phối hợp với  nhà trường phát động và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc trong các nhà trường.

p) Định k 06 th¸ng, 01 n¨m tổ chức giao ban với trường TH Trần Quốc Tuấn và các nhà trường trên địa bàn phụ trách để nắm tình hình và bàn biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

 

 

CHƯƠNG III

                                  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện và cơ chế phối hợp

1. Các bộ phận, cá nhân thuộc trường TH Trần Quốc Tuấn và các lực lượng nghiệp vụ  thuộc Công an phường Trần Hưng Đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế phối hợp này.

2. Các bộ phận, cá nhân thuộc trường TH Trần Quốc Tuấn và Công an phường Trần Hưng Đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế địa bàn, đối tượng được phân công theo dõi, phụ trách để chủ động phối hợp xây dựng Quy chế, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy chế.

3. Cơ chế phối hợp:

a) Trường TH Trần Quốc Tuấn phối hợp với Công an  phường Trần Hưng Đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp. Định kì 06 tháng, 01 năm tổ chức giao ban, kiểm điểm việc thực hiện qui chế phối hợp giữa công an xã với các nhà trường trên địa bàn  .Đồng thời trường TH Trần Quốc Tuấn báo cáo với lãnh đạo phòng GD&ĐT,  UBND phường Trần Hưng Đạo theo quy định.

b)  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, bất cập, hai cơ quan cùng trao đổi, bàn bạc thống nhất sửa đổi, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp; đảm bảo thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong các trường học tại địa phương.

4. Căn cứ kết quả thực hiện Quy chế, để biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện Quy chế phối hợp.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ./.

 

   TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                     CÔNG AN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

              (Kí tên đóng dấu)                                                        (Kí tên,đóng dấu)

              

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD;

- Chủ tịch UBND phương;

- Thường trực Đảng ủy;

- Công an  phường Trần Hưng Đạo;

- Lưu văn thư;

 

 

LAST_UPDATED2
 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày94
mod_vvisit_counterHôm qua369
mod_vvisit_counterTrong tháng4538
mod_vvisit_counterTất cả791116

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 27 khách Trực tuyến
You are here  :