Quy chế phối hợp Công đoàn và Ban giám hiệu PDF. In Email
VAN BAN - THONG BAO
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ năm, 17 Tháng 10 2013 14:10

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                         Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                                                      

                                                             Trần Quốc Tuấn, ngày 10 tháng 9 năm 2011.

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 

Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, công đoàn cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn, của cán bộ công chức và người lao động. Công đoàn có chức năng tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân viên chức lao động và bảo vệ tổ quốc.

CHƯƠNG I

 CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

GIỮA BGH VÀ BCH CÔNG ĐOÀN

 

                - Căn cứ Luật Công đoàn, Nghị định 113/HĐBT ngày 20/4/1991 về thi hành Luật công đoàn;

                - Căn cứ Quyết định số 465/TTg ngày 27/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về mối quan hệ giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;

                - Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/TTLT ngày 08/5/1992 của Bộ giáo dục và Công đoàn giáo dục Việt Nam về quy định mỗi quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp, chính quyền và công đoàn trong ngành giáo dục và đào tạo.

CHƯƠNG II

NGUYÊN TẮC CHUNG

 

Điều 1: Chính quyền và Công đoàn đều là thành viên của hệ thống chính trị có cùng mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên công nhân viên.

Điều 2: Chính quyền và Công đoàn tạo sự nhất trí cao về quan điểm, không ngừng nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước, song song với việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Điều 3: Quan hệ giữa nhà trường và Công đoàn là: Bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của mỗi tổ chức.

Điều 4: Hiệu trưởng nhà trường khi thực hiện chức năng quản lý của mình mà có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của cán bộ giáo viên và người lao động nhất thiết phải có sự phối hợp, bàn bạc với Ban chấp hành Công đoàn nhà trường.

CHƯƠNG III

 MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐƠN VỊ

 

 

Điều 5: Hiệu trưởng nhà trường khi xây dựng chương trình kế hoạch hàng tuần, hàng tháng cần thông báo dự thảo kế hoạch và cung cấp những thông tin cần thiết cho Ban chấp hành Công đoàn nhà trường để nghiên cứu và đóng góp ý kiến có hiệu quả.

Điều 6: Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường có trách nhiệm lãnh chỉ đạo chuyên môn và Công đoàn tổ chức có hiệu quả và thiết thực đại hội cán bộ công chức viên chức đầu năm học đúng nội dung, quy trình và thời gian do cấp trên chỉ đạo.

Điều 7: Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý cùng với việc xây dựng quy hoạch cán bộ Công đoàn ở đơn vị mình, thực hiện dân chủ công khai trong việc giới thiệu, chọn cử, đề bạt cán bộ quản lý, phân công giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm ở các khối lớp, các bộ phận trong nhà trường.

Điều 8. Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng công tác quản lý cho cán bộ Công đoàn và công tác Công đoàn cho cán bộ quản lý với nội dung và hình thức phù hợp.

Điều 9: Ban chấp hành Công đoàn nhà trường phối hợp với Ban giám hiệu xây dựng nội dung, chỉ tiêu, quy trình đánh giá, xét duyệt thi đua, nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tập trung bồi dưỡng và phát huy tác dụng của đội ngũ cán bộ giáo viên giỏi.

Điều 10: Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua của nhà trường. Sau khi trao đổi bàn bạc với Ban chấp hành Công đoàn, Hiệu trưởng quyết định, nội dung, mục tiêu, chế độ khen thưởng và phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào, quyết định khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Điều 11. Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm động viên, giáo dục công đoàn viên thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra . Ban chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn vận dụng linh hoạt các hình thức thi giáo viên giỏi, thi học sinh giỏi.

Điều 12: Ban nữ công Công đoàn chủ động với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong ngành, tổ chức tuyên truyền giáo dục về giới, giám sát kiểm tra thực hiện chế độ chính sách nữ, tổ chức hội thảo xây dựng chuẩn mực của cán bộ nữ giáo viên trong nhà trường, tổ chức hoạt động phong trào “Giỏi việc trường , Đảm việc nhà “ .

Điều13:  Nâng cao hiệu quả cuộc vận động xã hội hóa giáo dục Ban chấp hành Công đoàn  cùng Ban giám hiệu tham mưu tích cực và thường xuyên cho Đảng và chính quyền địa phương. Tổ chức đại hội giáo dục theo định kỳ 2 năm một lần, phối kết hợp với hội khuyến học xã và các tổ chức đoàn thể chăm lo hỗ trợ sự nghiệp giáo dục và xây dựng một xã hội học tập.

Điều 14.  Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường triển khai các cuộc vận động: “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”; Cuộc vận động “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới công tác quản lý tài chính, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học xanh- sạch- đẹp”; Cuộc vận động ” Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm “. Tăng cường chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hội nghị cán bộ giáo viên, phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia các hội đồng, Công đoàn chỉ đạo các hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ủy ban kiểm tra công đoàn theo đúng chức năng , giải quyết kịp thời, đầy đủ khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.

CHƯƠNG IV

MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BCH CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LƠI, LỢI ÍCH HỢP PHÁP

CHÍNH ĐÁNG CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Điều 15: Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đề bạt chuẩn và trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ giáo viên, công  nhân viên cần phải bàn bạc với Ban chấp hành Công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức, động viên phát động phong trào học tập, bồi dưỡng đề bạt kết quả cao nhất theo chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, thường xuyên chăm lo các điều kiện vật chất và tinh thần đối với người đi học .

Điều 16:  Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước, của ngành đến cán bộ giáo viên. Công đoàn nhà trường có quyền kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động trong trường . Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, xem xét giải quyết những kiến nghị của đại diện Công đoàn.

Điều 17. Hiệu trưởng nhà trường phải thảo luận và nhất trí với Ban chấp hành công đoàn nhà trường khi quyết định các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, thi hành kỷ luật.

Điều 18. Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức quản lý và sử dụng phúc lợi tập thể, phục vụ lợi ích người lao động trong đơn vị.

 

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT

 CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Điều 19. Hiệu trưởng nhà trường cần cung cấp những phương tiện cần thiết cho hoạt động của Công đoàn nơi làm việc, phương tiện liên lạc, thông tin văn phòng phẩm phù hợp với điều kiện vật chất của nhà trường.

Điều 20. Hàng năm tùy vào khả năng kinh phí của nhà trường, Hiệu trưởng hỗ trợ một số khoản kinh phí để Công đoàn tổ chức các hoạt động cho phong trào.

CHƯƠNG VI

CÁC THỨC LÀM VIỆC

Điều 21. Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường có trách nhiệm thông tin cho nhau tình hình chung về thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của Công đoàn. Khi có việc đợt xuất liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong trường thì Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn phải kịp thời bàn bạc biện pháp giải quyết.

Điều 22. Các cuộc họp định kỳ của ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn nên mời đại diện các bên đến dự để đóng góp ý kiến.

Điều 23. Đại diện công đoàn nhà trường là thành viên của các ban, các hội đồng trong trường, khi bàn bạc đến các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của nữ cán bộ giáo viên thì mời đại diện ban nữ công Công đoàn nhà trường.

Điều 24. Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn cấp trên để được giải đáp.

 

         TM/BCH CÔNG ĐOÀN                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày138
mod_vvisit_counterHôm qua318
mod_vvisit_counterTrong tháng3590
mod_vvisit_counterTất cả782623

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 32 khách Trực tuyến
You are here  :