PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2003 PDF. In Email
VAN BAN - THONG BAO
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ năm, 15 Tháng 9 2011 14:59

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số 11/2003/PL-BTVQH11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔl, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

 

CỦA PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Căn cứ vào Hiến pháp nướccộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị quyết số 5 l/200 l/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳhọp thứ 10;

Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm2002 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháplệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002- 2007) và năm 2003;

Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnhcán bộ, công chức đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 02 năm 1998;

Điều l

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, côngchức:

1- Điều l dược sỉta dổi, bổ sung như sau:

''Điều l

1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên chế, bao gồm:

a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ởtrung ương; ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung làcấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);

b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính lrị -xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

d) Thẩm phán Toà án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân,

e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

g) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

h) Những người được tuyển dụng, giao gtữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, e, đ, e, gvà h khoản 1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ,công chức quy định tại điểm d khoản l Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của phápluật.''

2- Điều 5 được sửa dổi, bổ sung như sau:

''Điều 5

1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểmg khoản l Điều l của Pháp lệnh này.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan,đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơquan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc - Giám đốc, Phó giám đốc, Kế loán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước.''

3- Bổ sung Điều 5a sau Điều 5 như sau:

''Điều 5a

Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại điểm g và điểm h khoản l Điều l củaPháp lệnh này."

4- Bổ sung Điều 5b sau Điều 5a như sau:

''Điều 5b

1. Chế độ công chức dự bị được áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản lĐiều 1 của Pháp lệnh này. Người được tuyển dụng làm công chức dự bịphải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh này, Chính phủ quy định chế độ tuyển dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách khác đối với công chức dự bị.''

5- Điều 22 dươc sửa dổi, bổ sung như sau:

''Điều 22

Những người do bầu cử quy định tại điểm a khoản l Điều 1của Pháp lệnh này khi thôi giữ chức vụ thì được bố trí công tác theo năng lực, sở trường, ngành nghề chuyên môn của mình và được bảo đảm các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

6- Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

''Điều 23

1. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy dịnh tại các đtểm b,c, d, e và h khoản l Điều l của Pháp lệnh này, cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác của chức danh cán bộ, công chức vàchỉ tiêu biên chế được giao.

2. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản l Điều l của Pháp lệnh này, đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế và nguồn tài chính của đơn vị. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc.

3. Người được tuyển dụng làm cán bộ, công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản l Điều l của Pháp lệnh này phải qua thực hiệnchế độ công chức dự bị.

4. Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn và thông qua thi tuyển; đối với việc tuyển dụng ở các đơn vị sự nghiệp, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán,bộ, công chức ở vùng dân tộc ít người thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Chính phủ quy định cụ thể chế độ thi tuyển và xét tuyển.''

7- Khoản 1 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ,e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau đây:

a) Do sắp xếp tổ chức, giảm biên chế theo quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

b) Có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

Chính phủ quy định chế độ, chính sách thôi việc đối với các trường hợp quy định tại khoản này".

8- Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 33

Nội dung quản lý về cán bộ, công chức bao gồm:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế về cán bộ, công chức;

2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;

3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;

4. Quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở trung ương; quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân; hướng dẫn định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ở trung ương;

5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;

6. Ban hành quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ tập sự, thử việc;

7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;

8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện ehế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;

9. Thực hiện việc thống kê cán bộ, công chức;

10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức".

11 . Chỉ đạo, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức."

9- Điều 36 được sửa  đổi, bổ sung như sau:

"Điều 36

1. Chính phủ quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương; quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân; hướng dẫn định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở trung ương.

2. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức quy định tại khoản l Điều này.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp của Chính phủ và theo quy định của pháp luật.''

10- Điều 38 được sửa  đổi, bổ sung như sau:

"Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, evà h khoản l Điều l của Pháp lệnh này lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được xét nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ."

11. Khoản l và khoản 2 Điều 39 đươc sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ,e và h khoản l Điều 1 của Pháp lệnh này vi phạm các quy định của pháp luật nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Hạ ngạch;

d) Cách chức;

e) Buộc thôi việc.

Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức,đơn vị quản lý cán bộ, công chức.

2. Việc bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ quỷ định tại điểm a và điểm g khoản l Điều l của Pháp lệnh này được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội."

12- Điều 42 được sửa đổi, bổ sung như sau:

''Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và  khoản l Điều l của Pháp lệnh này khi bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với mình đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và hkhoản l Điều l của Pháp lệnh này giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc thôi việc có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật."

13- Đoạn 1 của  Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Cán bộ, cộng chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, evà h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một năm; trong trường hợp bị kỷ luật bằng một trong các hình thức từ khiển trách đến cách thức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật."

Điều 2.

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003.

Điều 3

1. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháplệnh này.

2. Căn cứ vào Pháp lệnh này, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ thể việc thực hiện đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

                                                    T/M uû ban th­êng vô quèc héi

                                                                             chñ tÞch

         Nguyễn Văn An

 

LAST_UPDATED2
 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày94
mod_vvisit_counterHôm qua369
mod_vvisit_counterTrong tháng4538
mod_vvisit_counterTất cả791116

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 37 khách Trực tuyến
You are here  :