QUY CHẾ PHỐI HỢP PDF. In Email
VAN BAN - THONG BAO
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ năm, 28 Tháng 4 2011 15:55

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN P. TRẦN HƯNG ĐẠO                                  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

      Số :…./QCPH-TH-TQT-CATHĐ                                 Quy Nhơn, ngày 25 tháng 04 năm 2011

 

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

Thực hiện công tác đảm bảo an ninh,trật tự tại trường TH Trần Quốc Tuấn

 

- Căn cứ thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGD ĐT-BCA ngày 20/11/2009 giữa bộ Giáo dục-Đào tạo và bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Căn cứ kế hoạch số 79-KH/TU ngày 26/03/2010 của Thành ủy Quy Nhơn về việc thực hiện nghị quyết 07-NG/TU ngày 08/10/2010 của ban thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo ANQG, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Căn cứ quy chế phối hợp số 274/QCPH ngày 18/03/2010 giữa sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Bình Định  thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Căn cứ công văn số 202/QCPH-GD ĐT-CATP ngày 25/08/2010 ban hành quy chế phối hợp giữa phòng Giáo dục-Đào tạo và Công an TP. Quy Nhơn về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường TH Trần Quốc Tuấn và Công an phường Trần Hưng Đạo xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại trường TH Trần Quốc Tuấn với những nội dung sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Trường TH Trần Quốc Tuấn theo phạm vi, chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ trường TH ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 20/12/2010 của Bộ Giáo dục-Đào tạo trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường, đồng thời chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc phối hợp công tác liên quan đến việc giáo dục của nhà trường.

Điều 2: Công an phường Trần Hưng Đạo là cơ quan chuyên trách về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thuộc trường TH Trần Quốc Tuấn thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm viên chức nhà nước về công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; đồng thời tham mưu với Đảng ủy, UBND phường Trần Hưng Đạo củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANQG, xây dựng địa bàn an toàn trật tự xã hội.

Điều 3: Hai đơn vị phối hợp chặt chẽ thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực giáo dục- đào tạo và quản lý giáo dục học sinh thuộc trường TH Trần Quốc Tuấn; chỉ đạo các thành viên trong đơn vị thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nhà nước, các quy định của bộ Công an và bộ Giáo dục-Đào tạo có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ tài sản cơ quan; phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi kích động gây mâu thuẫn trong học sinh, giáo viên, phụ huynh nhà trường, kiên quyết không để giáo viên, học sinh bị kích động lôi kéo vào các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Điều  4:  Nguyên tắc phối hợp:

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội và các cá nhân có liên quan; trong đó của nhà trường và công an là nòng cốt.

- Nội dung công tác phối hợp gồm: Phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất an ninh, trật tự trong nhà trường; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường; xử lý các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Công tác phối hợp giữa hai đơn vị được thống nhất, căn cứ theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mỗi ngành; khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trong nhà trường cần đảm bảo sự chủ động, kịp thời, có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

- Mọi tin tức, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp đảm bảo bí mật theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1   NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN.

Điều 5: Thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường theo quyết định số 46/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 20/08/2007 của bộ trưởng bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 6: Trường TH Trần Quốc Tuấn có trách nhiệm chủ động phối hợp với công an phường Trần Hưng Đạo và các cơ quan chức năng lập phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng về tư tưởng chính trị, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của học sinh và cán bộ,giáo viên, nhân viên đối với “âm mưu diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý không để học sinh bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người trái quy định của pháp luật.

Điều 7: Có kế hoạch cụ thể chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo và gia đình học sinh, đặc biệt là công an phường Trần Hưng Đạo trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường. Định kỳ tổ chức giao ban, kiểm tra, đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường và bàn biện pháp quản lý học sinh.

Điều 8: Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, công an phường Trần Hưng Đạo và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động…đối với học sinh; không để tình trạng học sinh bỏ học hoặc bị thu hút váo các trang thông tin điện tử có nội dung không lành mạnh, làm băng hoại đạo đức, lối sống, ý thức chính trị của học sinh. Chủ động kiến nghị với UNND phường Trần Hưng Đạo có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý các hàng quán, dịch vụ xung quanh nhà trường làm ảnh hưởng môi trường giáo dục của trường.

Điều 9: Đảm bảo thực hiện đủ nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống đối với học sinh  theo chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa theo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhất là các văn bản pháp luật về hình sự, dân sự; các quy định về tổ chức hội, thành lập hội, Luật Giao thông đường bộ, Đường sắt, Đường biển, Hàng không; phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Điều 10: Thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến các vấn đề giao lưu hợp tác, hỗ trợ, cấp bỗng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Điều 11: Phát huy hiệu quả các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và hoạt động tự quản của học sinh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

Điều 12: Thường xuyên kiện toàn để duy trì hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, lực lượng chuyên trách về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 13: Thực hiện nghiêm túc quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/05/2007 của BCH trung ương về việc quy định một số vấn đề về  bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội . Tổ chức định kỳ đối thoại với học sinh về những vấn đề về xã hội, về tình hình thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, về đạo đức lối sống  …

Mục 2   NHIỆM VỤ CỦA CÔNG AN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Điều 14:  Chủ động phối hợp với trường TH Trần Quốc Tuấn về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Phối hợp với nhà trường giải quyết các vấn đề, các vụ việc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan.

Điều 15: Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội và âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm tác động lôi kéo học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên để chủ động phòng ngừa. Phối hợp với trường TH Trần Quốc Tuấn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Điều 16: Chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND phường Trần Hưng Đạo và nhà trường có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức chính trị, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong  công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; không để kẻ địch và tội phạm lôi kéo cán bộ, giáo viên và học sinh dẫn đến phạm tội.

Điều 17: Chủ động phối hợp với trường TH Trần Quốc Tuấn trong việc quản lý, định kỳ việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

Điều 18: Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cửa hàng, các dịch vụ Internet, trò chơi điện tử…; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong các hoạt động dịch vụ hàng quán, Internet, trò chơi điện tử, Karaoke…làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập, sinh hoạt của nhà trường.

Điều 19: Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, phát hiện các dấu hiệu, các hoạt động của các băng nhóm có nguy cơ gây án; đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, đặc biệt là những hành vi đe dọa, hành hung, cưỡng đoạt tài sản của học sinh ở khu vực chung quanh trường.

Điều  20: Phối hợp với nhà trường phát động và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thông báo kịp thời đến nhà trường các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến học sinh và cán bộ, giáo viên để cùng phối hợp xử lý.

Điều 21: Công an phường Trần Hưng Đạo định kỳ chủ trì tổ chức giao ban với trường TH Trần Quốc Tuấn về tình hình thực hiện quy chế phối hợp cũng như tình hình thực hiện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Điều 22: Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng danh nghĩa hợp tác quốc tế trong giáo dục-đào tạo để thâm nhập nội bộ, phá hoại tư tưởng hoặc điều tra thu thập thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam .

Điều 23: Phối hợp với nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, và giáo dục ý thức chính trị cho học sinh; kịp thời phát hiện những dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự để có biện pháp xử lý; không để phát sinh việc gây rối, biểu tình, tuyên truyền phát triển đạo giáo, lập hội, nhóm diễn đàn trái phép trong học sinh.

Điều 24: Phối hợp với trường TH Trần Quốc Tuấn quản lý về an ninh, trật tự trong hoạt động giáo dục đào tạo có yếu tố nước ngoài; có biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phức tạp của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Điều 25: Phối hợp với nhà trường bảo vệ an ninh, an toàn trong các kỳ thi; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm như: thi thuê, thi hộ; làm giấy tờ, chứng chỉ, văn bằng giả mạo.

                                                                  CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều  26: Trường TH Trần Quốc Tuấn và Công an phường Trần Hưng Đạo chỉ đạo các tổ chức, cá nhân chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ  theo mục 1 của quy chế này; định kỳ tổ chức giao ban, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 27: Công an phường Trần Hưng Đạo phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn phường xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành công an quy định tại mục 2 của quy chế này; phối hợp tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp trên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn thuộc địa bàn trường TH Trần Quốc Tuấn.

Điều 28: Lãnh đạo hai đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong trường TH Trần Quốc Tuấn; hằng năm tổ chức kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp giữa trường TH Trần Quốc Tuấn và Công an phường Trần Hưng Đạo nhằm đưa việc thực hiện thông tư số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA  ngày 20/11/2009 đi vào nền nếp, có hiệu quả.

Điều 29: Hiệu trưởng trường TH Trần Quốc Tuấn và trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị quản lý làm đầu mối tham mưu cho lãnh đạo liên ngành chỉ đạo đôn đốc thực hiện quy chế phối hợp này. Định kỳ hằng năm, lãnh đạo hai đơn vị tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp nầy và thống nhất các nội dung, biện pháp thực hiện quy chế phối hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Điều 30: Quy chế phối hợp này được phổ biến đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, sĩ quan, chiến sĩ trong mỗi đơn vị để nắm bắt nội dung thực hiện.

Điều 31: Quy chế phối hợp này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai đơn vị cùng ký ./.

 

CÔNG AN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO                   TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

           TRƯỞNG CÔNG AN                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nơi nhận:

-          Phòng Giáo dục-Đào tạo TP.Quy Nhơn;

-          Công an TP. Quy Nhơn;

-          Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo;

-          UBND phường Trần Hưng Đạo;

-          Lãnh đạo trường TH Trần Quốc Tuấn;

-          Lãnh đạo Công an phường Trần Hưng Đạo;

-          Lưu VP trường TH Trần Quốc Tuấn;

-          Lưu VP Công an phường Trần Hưng Đạo.

 

 

 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày94
mod_vvisit_counterHôm qua369
mod_vvisit_counterTrong tháng4538
mod_vvisit_counterTất cả791116

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 46 khách Trực tuyến
You are here  :