QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG BỘ PDF. In Email
VAN BAN - THONG BAO
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ năm, 28 Tháng 4 2011 15:37

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

  Trần Hưng Đạo, ngày 25  tháng 4   năm  2011

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN NHIỆM KỲ 2010 – 2012

          - Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

            - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo.

            Chi bộ trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ban hành Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012 như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG 

            Điều 1. Chi bộ nhà trường thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, tổ chức và công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Đảng.

            a. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ - Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

            b. Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Chị bộ không làm thay công tác chính quyền, chính quyền không ỷ lại chi bộ hoặc xem nhẹ công tác Đảng, công tác quần chúng.

            c. Phát huy trí tuệ của Đảng viên trong chi bộ. Xây dựng tập thể chi bộ thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. Xây dựng chi bộ “Trong sạch vững mạnh”.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ 

A.     TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ:

Điều 2. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và quần chúng trong nhà trường thực hiện đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, nghị quyết của chị bộ trong từng năm và trong cả nhiệm kỳ.

            Điều 3. Tổ chức quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong đảng viên và trong các tổ chức đoàn thể để đường lối, chủ trương, chính sách thực hiện có hiệu quả.

            Điều 4.  Lấy nguyên tắc tập trung dân chủ - tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và những quy định của đảng để thực hiện tốt một số nội dung sau:

a. Trên cơ sở các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng để cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.

            b. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, nội dung của nghị quyết chi bộ.

            c. Tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và có hướng đề xuất với cấp trên các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách.

            d. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nghị quyết của chi bộ; kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, đề nghị khen thưởng kỷ luật kịp thời.

            đ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới.

            B. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CUẢ BÍ THƯ VÀ PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ:

            Điều 5. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Bí thư chi bộ - là người chịu trách nhiệm chung của chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách tổ chức cán bộ, công tác chính trị tư tưởng trong chi bộ, có những nhiệm vụ sau:

            a. Nắm vững chủ trương của Đảng, các chỉ thị nghị quyết của cấp trên để quán triệt trong đảng viên của chi bộ.

            b. Chủ trì các cuộc họp của chi bộ, tổng kết và có kết luận các vấn đề nêu ra. Triệu tập các cuộc họp đột xuất khi có những nội dung quan trong cấp bách.

            Điều 6. Đồng chí Hồ Thị Hồng Tâm - phó bí thư chi bộ - có nhiệm vụ thay mặt đồng chí bí thư giải quyết những công việc khi đồng chí bí thư đi vắng. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra Đảng, phụ trách việc lưu trữ hồ sơ, công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng đồng chí bí thư điều hành hoạt động của chi bộ giải quyết công việc hàng ngày và những công việc do đồng chí bí thư ủy nhiệm.

            Điều 7.  Các đồng chí cấp ủy viên có nhiệm vụ sau:

            - Các đồng chí cấp ủy viên được sự phân công phụ trách ở lĩnh vực công tác nào phải hoàn thành nhiệm vụ và cùng cấp ủy thực hiện quy chế làm việc của chi bộ đề ra đạt kết quả.

C.     QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN

Điều 8.  Quyền hạn và trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ như sau:

            a. Đảng viện phải chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước.

            b. Tham gia xây dựng nội dung, thảo luận và biểu quyết công việc của chi bộ. Tôn trọng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, có quyền phát biểu và bảo lưu ý kiến của mình.

            c. Mỗi đẩng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực chịu trách nhiệm trước chi bộ về nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất ý kiến thuộc phạm vi công việc mình phụ trách để tập thể chi bộ tham gia quyết định.

CHƯƠNG III

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

 

            Điều 9.

            a. Chi bộ thể hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua các tổ chức đoàn thể.

            b. Phản ảnh cho Đảng những tâm tư nguyện vọng những đề nghị chính đáng.

            c. Các tổ chức, đoàn thể chịu sự lãnh đạo của chi bộ một cách tuyệt đối nhưng phải phát huy tính độc lập sáng tạo và chịu trách nhiệm công việc mình phụ trách.

CHƯƠNG IV

PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

            Điều 10.  Trách nhiệm của bí thư và phó bí thư:

            - Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của đảng viên.

            - Xây dựng nội dung công tác cho các kỳ họp, tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ.

            - Năm bắt kịp thời những đề xuất của đảng viên để có hướng xử lý.

            - Đôn đốc việc thu nộp đảng phí đúng quy định.

            - Lưu trữ hồ sơ công văn đi, đến.

            - Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

            Điều 11.  Đối với chi bộ.

            - Mỗi tháng sinh hoạt chi bộ định kỳ 1 lần vào ngày 5 hàng tháng, triệu tập họp chi bộ bất thường nếu có việc đột xuất.

            - Báo cáo đầy đủ tình hình chung của chi bộ, việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ trên từng lĩnh vực trước tập thể đảng viên.

            Điều 12.  Bảo đảm cơ mật các tài liệu mật, nội dung mật được đưa ra trong các cuộc họp chi bộ. Yêu cầu đảng viên dự họp đều bảo đảm đúng chế độ bảo mật.

            Điều 13. Chế độ kiểm tra

Hàng tháng, trong cuộc họp có tổ chức kiểm tra việc thực hiện điều lệ Đảng của từng đảng viên và tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra theo yêu cầu và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra đảng cấp trên.

            Điều 14. Chế độ phê bình và tự phê bình.

            Cuối năm tổ chức cho đảng viên tự kiểm điểm, tập thể đảng viên trong chi bộ góp ý về các mặt công tác của đảng viên trong đó có việc chấp hành điều lệ Đảng.

            Điều 15.  Giải quyết thư khiếu nại tố cáo.

            Khi có thư khiếu nại tố cáo của các tổ chức, cá nhân gởi đến chi bộ. Chi bộ có trách nhiệm phân loại và giải quyết theo luật khiếu nại - tố cáo của công dân. Nếu thuộc phạm vi chức năng của chi bộ thì chi bộ phải xác minh làm rõ để trả lời cho người khiếu nại, tố cáo.

            Điều 16.  Chế độ thông tin.

            - Chi bộ có trách nhiệm báo cáo với đảng ủy định kỳ hàng tháng, quý, năm về việc thực hiện công tác của chi bộ.

            - Tổ chức tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

            Điều 17.  Khen thưởng và kỷ luật

- Đề nghị khen thưởng đối với các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

- Đề nghị kỷ luật đối với những cá nhân vi phạm.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

            Điều 18.  Thực hiện quy chế

- Quy chế này được tập thể chi ủy dự thảo được thông qua chi bộ và được sự nhất trí.

- Mỗi đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa phù hợp hoặc vướng mắc thì tập thể chi bộ thảo luận điều chỉnh, bổ sung.

            - Quy chế này có hiệu lực tại thời điểm ban hành cho đến hết nhiệm kỳ của chi bộ 2010 – 2012

                                                                                                TM CẤP ỦY CHI BỘ

                                                                                                   BÍ THƯ CHI BỘ

     Nơi nhận:

- ĐU P. Trần Hưng Đạo (Báo cáo)

- Lưu Chi bộ 

                                                                                                  Phạm Ngọc Thạch

LAST_UPDATED2
 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày94
mod_vvisit_counterHôm qua369
mod_vvisit_counterTrong tháng4538
mod_vvisit_counterTất cả791116

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 50 khách Trực tuyến
You are here  :