Ban đại diện cha mẹ học sinh trường TH Trần Quốc Tuấn PDF. In Email
BĐD CHA MẸ HỌC SINH VÀ HỘI K.HOC
Viết bởi tranquoctuan   
Thứ bảy, 14 Tháng 11 2009 07:30

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường TH Trần Quốc Tuấn

NĂM HỌC 2009 - 2010

TT

HOÏ TEÂN H. SINH

LÔÙP

HOÏ VAØ TEÂN PH

Soá Đ.thoaïi

Chöùc vuï

1

Nguyeãn KhaùnhNgaân

1A

Ngoâ XuaânHieàn

01222447000

Tröôûng ban

2

Ng: Leâ TuaánKieät

1A

Leâ Thò MyõLieân

0917645601

Phoù ban

3

Ñaøo Trg ThaûoMy

1B

Ñaøo MinhTuøng

0935034679

Tröôûng ban

4

Ñoã Ng: TrungNguyeân

1B

Ñoã ChíTrung

0913479763

Phoù ban

5

Nguyeãn NgoïcTöôûng

1C

Nguyeãn NgoïcTieán

0914400047

Tröôûng ban

6

Ñöôøng BíchDu

1C

Ngoâ Thò HoàngThuûy

0905113799

Phoù ban

7

Phan ThanhHuøng

1D

Phaïm ÑoângHaûi

0905816158

Tröôûng ban

8

Huyønh T ThuùyLoan

1D

Huyønh VieätHung

0905432228

Phoù ban

9

Leâ MinhHöông

2A

Leâ ÑaêngHoøa

0913442101

Tröôûng ban

10

Lg Ñoaøn MyõLinh

2A

Ñoaøn Thò KieàuOanh

0935039027

Phoù ban

11

Phan N. ThaønhTaøi

2B

Phan NgoïcThaønh

0935585839

Tröôûng ban

12

Ng Ñaëng HoøaiThöông

2B

Ñaëng ThòThi

0563747330

Phoù ban

13

Traàn Leâ TuùQuyeân

2C

Traàn Ñöùc

0905542408

Tröôûng ban

14

Nguyeãn HöôngNhi

2C

Ñaëng ThuHöông

0563823400

Phoù ban

15

Leâ Phaïm ThuûyTieân

3A

Phaïm T. ThanhHaèng

0563811869

Tröôûng ban

16

Traàn DieãmHaèng

3A

Voõ Thò BaïchYeán

0563525606

Phoù ban

17

Traàn QuyùMyõ

3B

Traàn NgoïcXuaân

0905412108

Tröôûng ban

18

Voõ Thò ThuThaûo

3B

Voõ VaênSöông

0914216603

Phoù ban

19

  

3C

Ñaëng MinhHaïnh

0914092093

Tröôûng ban

20

  

3C

Mai Thò KimÑònh

0914242735

Phoù ban

21

Leâ TheáBình

3D

Ng: Thò AnhÑaøo

0915538389

Tröôûng ban

22

Nguyeãn QuangLoäc

3D

Mai T. Tuyeát Söông

0563524741

Phoù ban

23

Traàn T. ThanhNgaân

3E

Traàn TröôngHaø

0914115727

Tröôûng ban

24

Ng: Voõ MinhThi

3E

Nguyeãn VaênHöõu

0563891889

Phoù ban

25

Ng: Thò DieäuLinh

4A

Ñoã Thò MyõHaèng

0913440909

Tröôûng ban

26

Khoång TraànHieáu

4A

Traàn KimHieàn

0905822555

Phoù ban

27

Nguyeãn HoàLuaät

4B

Nguyeãn AnhKieät

0914159662

Tröôûng ban

28

Traàn Nhaät HaïVy

4B

Ng: Thò LeâThuøy

01223498635

Phoù ban

29

Leâ NhaätLinh

4C

Leâ PhanNhuaän

0949465475

Tröôûng ban

30

Leâ Hoà ThaønhTruùc

4C

Hoà Thò KieàuTraâm

0986250232

Phoù ban

31

Traàn Kim VieätVöông

4D

Traàn KimLaân

0935522445

Tröôûng ban

32

Taï CoângQuaân

4D

Ñaøo Thò VieätThuûy

09055814288

Phoù ban

33

Ñaëng Leâ ThieânLong

4E

Ñaëng VaênThao

0563824823

Tröôûng ban

34

Huyønh Thò ÑanVy

4E

Huyønh ThòHöông

0905142968

Phoù ban

35

Phaïm NgoïcThaïch

5A

Phaïm ChaâuDinh

0905709636

Tröôûng ban

36

Voõ MinhHaûi

5A

Ng: Thò MyõHaïnh

0914243453

Phoù ban

37

Haø ThuùyVy

5B

Haø ThaønhTuøng

0905310200

Tröôûng ban

38

Nguyeãn ThaùiLinh

5B

Thaùi ThòPhong

0988856991

Phoù ban

39

Nguyeãn HöngPhaùt

5C

Ng: ThaønhHöng

0906505868

Tröôûng ban

40

Leâ XuaânNgaân

5C

Leâ Thò MyõDieäp

0905303336

Phoù ban

41

Leâ VieätTieán

5D

Leâ VieätHuøng

0905260147

Tröôûng ban

42

Voõ Toâ MinhÑan

5D

Toâ Traàn BíchThuïy

0905638658

Phoù ban

LAST_UPDATED2
 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày33
mod_vvisit_counterHôm qua229
mod_vvisit_counterTrong tháng3798
mod_vvisit_counterTất cả757806

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 35 khách Trực tuyến
You are here  :