Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng PDF. In Email
BÁC HỒ KÍNH YÊU
Viết bởi tranquoctuan   
Thứ ba, 08 Tháng 2 2011 09:46

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, nhưng trong bài viết này muốn tập trung bàn về vấn đề xây dựng Đảng. Vì hai lẽ: một lẽ đây là vấn đề cốt lõi, liên quan đến hầu hết các vấn đề khác trong Di chúc; hai là Đảng ta đang phát động đợt tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

1. Tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng

Trong hoàn cảnh Đảng cầm quyền thì mọi việc của dân, của nước, mọi thành công thất bại đều phụ thuộc trực tiếp vào phẩm chất và năng lực của Đảng. Cho nên công tác xây dựng Đảng bao giờ cũng có vị trí ưu tiên đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “trước hết nói về Đảng”, dành nhiều tâm sức để dặn dò cho đồng chí, đồng bào như vậy. Trong bài nói chuyện tại buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu (18-1-1949), sau khi nêu lên một số vấn đề cần làm trên các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chấn chỉnh bộ máy chính quyền, chỉnh đốn các đoàn thể quần chúng, cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói kỹ về ý nghĩa có tính chất quyết định của công tác chỉnh đốn Đảng: ''Muốn làm được những việc trên, trước hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng. Phải nêu ra những việc chính, nắm lấy đó mà làm. Đảng ví như cái máy phát điện, các công việc trên ví như những ngọn đèn, máy mạnh thì đèn sáng''.

Từ hoạt động bí mật chuyển ra hoạt động công khai, từ chưa nắm chính quyền đến nắm chính quyền, từ đấu tranh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ sang xây dựng đất nước trong hoà bình, Đảng phải thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ mới mẻ phức tạp. Qua huy động bao nhiêu tâm sức để giải quyết những vấn đề chung của đất nước trên mọi lĩnh vực nội chính, ngoại giao, quân sự, kinh tế-xã hội, văn hoá..., những việc mà một đảng cầm quyền đương nhiên phải gánh vác, Đảng ta đã thật sự trưởng thành. Nhưng cũng do tình hình thực tế này, mà chúng ta dễ đồng nhất công tác lãnh đạo, quản lý đất nước với công tác xây dựng Đảng, nên chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng.

Nhìn một cách tổng quát bộ máy của chúng ta cả về mặt chính quyền, đoàn thể, Đảng, có thể nói rằng bộ máy được tổ chức hoạt động khá trùng lắp với các cơ quan chính quyền, có phần xơ cứng chưa tương ứng với nhiệm vụ được giao. Cần phải mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, coi công tác xây dựng đảng là công tác tạo ra ''máy phát điện'' trong toàn bộ sự nghiệp của chúng ta, nâng cao công tác xây dựng Đảng cả về mặt lý luận và tổ chức trong thời kỳ hiện đại.

Chúng ta đã có nhiều cơ quan nghiên cứu chiến lược về từng ngành. Đã đến lúc phải có một cơ quan nghiên cứu chiến lược tổng quát, chiến lược chính trị xây dựng và phát triển đất nước trong đó bao gồm cả chiến lược xây dựng Đảng, sớm khắc phục tình trạng giải quyết theo kinh nghiệm những vấn đề lớn của đất nước cũng như của Đảng. Chỉ dựa vào các đợt thu thập ý kiến, các cuộc hội thảo thường rất khó có điều kiện kiến nghị những giải pháp có cơ sở khoa học đáng tin cậy, có tầm nhìn xa.

2. Về mục tiêu của xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng là nhằm làm cho Đảng vững mạnh, trong sạch, đoàn kết thống nhất, có đạo đức, có trí tuệ, có năng lực. Có thể xem đó là mục tiêu trực tiếp của công tác xây dựng Đảng. Nhưng xây dựng Đảng còn nhằm một mục tiêu xa hơn, có tính chất quyết định hơn tức là làm cho Đảng ''xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân'', ''một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc'' như Chủ tịch Hồ Chí Mình đã nên trong Di chúc. Đảng không có mục đích tự thân, mà vì cách mạng, vì nhân dân, vì Tổ quốc. Sức mạch của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng chỉ có được khi Đảng phục vụ tốt cho nhân dân, cho Tổ quốc; đoàn kết, tổ chức, lãnh đạo nhân dân giành được độc lập, thống nhất đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên yêu cầu cán bộ, đảng viên phải là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, luôn luôn hướng mọi sự suy nghĩ, hành động vào việc phục vụ nhân dân. Ngay từ tháng 10-1945 trong Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Người đã viết: ''Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì…

Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp Nhật.

Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm.

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh''.

Mối quan hệ giữa dân và chính quyền, giữa dân và Đảng được Người quan niệm rõ ràng, nhất quán suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Tuy nhiên, không phải cán bộ, đảng viên nào cũng ý thức rõ như vậy về trách nhiệm và bổn phận của mình trước Đảng và trước dân. Có người nhớ kỹ quyền lãnh đạo đối với dân nhưng lại hầu như quên hẳn tư cách làm đầy tớ cho dân. Có người lại nói một đường làm một nẻo. Nói là phục vụ dân, nhưng gây phiền hà, ức hiếp dân, đè đầu dân.

Cho nên công tác xây dựng Đảng phải lấy việc phục vụ nhân dân làm cho Đảng xứng đáng và người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

3. Về biện pháp xây dựng Đảng

Biện pháp nói ở đây là biện pháp mang tính phương hướng biện pháp mục tiêu. Di chúc lưu ý các biện pháp lớn sau:

- Phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình.

- Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.

- Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

- Thực hành dân chủ rộng rãi.

Có thời kỳ chúng ta đã thực hiện việc tự phê bình và phê bình khá thường xuyên và có kết quả. Bây giờ công tác này phải được tiến hành thường xuyên có trọng tâm, đồng bộ cả ở cấp dưới và cấp trên, có ý nghĩa thiết thực, có hình thức đa dạng và thích hợp. Nếu việc thực hiện tự phê bình và phê bình mang tính hình thức, làm tràn lan, không có kết quả, hoặc chỉ bó hẹp trong một số sinh hoạt nội bộ, thì càng làm cho cán bộ, đảng viên thờ ơ, mệt mỏi, mất tín nhiệm đối với chính ngay biện pháp xây dựng Đảng.

Chúng ta quen nói nhiều về ưu điểm, thành tích, thắng lợi cho nên nhiều người không dễ nói, dễ nghe về nhược điểm, khuyết điểm, thất bại. Quần chúng đang nhìn lên cấp trên, nhìn vào đảng viên. Nếu cấp trên, nếu đảng viên làm qua loa, chiếu lệ, thì cấp dưới, quần chúng chắc không thể nào làm nghiêm túc được. Và đương nhiên tự phê bình và phê bình có tác dụng riêng, nó không thể thay thế cho toàn bộ công tác giáo dục, không thể thay thế cho việc giữ gìn kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tình thương yêu đồng chí đồng đội trong những năm tháng đấu tranh cách mạng và trong chiến tranh ác liệt, giờ đây không nên để nó trở thành một hoài niệm. Do đó cần phải xây dựng được tình thương chân chính giữa những con người cùng là đồng chí, cùng phấn đấu, hy sinh cho một lý tưởng, sự nghiệp cao cả, những con người bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Ý thức về sự cần thiết và ý nghĩa của tình cảm này đòi hỏi có sự nỗ lực lớn của mọi người, để cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng thực sự có hiệu quả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một biện pháp rất cơ bản không chỉ để xây dựng Đảng, mà còn để tiến hành thuận lợi mọi công tác là thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân. Không chỉ trong Di chúc mà trong nhiều bài phát biểu khác của mình, Bác Hồ đã nói đến việc bảo đảm một nền dân chủ rộng rãi cho nhân dân. Trong bài nói Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu (1952), Người giải thích: “Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công.

Quần chúng tức là toàn thể chiến sĩ trong quân đội, toàn thể công nhân trong xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan, v v., rồi đến toàn thể nhân dân. Cũng như mọi việc khác, việc ''chống'' này phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng''.

Cũng trên tinh thần dân chủ, tại Đại hội VI, Đảng ta yêu cầu mọi việc phải được ''dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra''. Cần phải xem xét kỹ tại sao trong nhiều việc dân còn tỏ thái độ bàng quan, thờ ơ, thậm chí không đồng tình, tại sao vậy? Do dân kém giác ngộ, kém trình độ hay là do họ không được biết, không được bàn, không được kiểm tra? Khi người dân chỉ có trách nhiệm làm mà không biết, không hiểu, không được bàn, được góp ý, được kiểm tra thì họ sẽ làm không tốt, không hào hứng. Tóm lại, một phần rất quan trọng là cần phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu.

Dân chủ là mục tiêu lớn được đặt ra từ ngày thành lập Đảng. Dân chủ hiện hay là động lực lớn để xây dựng đất nước, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá./.

((Theo GS Nguyễn Văn Hạnh trong cuốn 35 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh))


LAST_UPDATED2
 
You are here  :