Hồ Chí Minh - con người của những quyết định lịch sử PDF. In Email
BÁC HỒ KÍNH YÊU
Viết bởi Sưu tầm   
Thứ ba, 08 Tháng 2 2011 09:45
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể sáng 1/9.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Lễ kỷ niệm (ảnh: Chinhphu.vn).

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện lịch sử trọng đại, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước và dân tộc ta.

Trải qua 64 năm, những thắng lợi to lớn của Cách mạng Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho những bài học mang tính chân lý mà Đảng ta đã nêu lên, đó là độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân và vì dân.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay là kết quả của sự kết hợp đúng đắn sức mạnh của dân tộc đã được lịch sử đấu tranh quật cường hàng nghìn năm hun đúc cùng với sức mạnh của thời đại.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, trong suốt quá trình cách mạng rực rỡ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của những quyết định lịch sử. 24 năm sau ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng và để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bản tổng kết thực tiễn kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và phương hướng phát triển của dân tộc, đồng thời thể hiện cô đọng nhân cách của vị lãnh tụ, Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới trong những năm tới có nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức.

Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng, toàn dân ta chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn.

Theo Nguyên Linh

LAST_UPDATED2
 
You are here  :